انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
کارگاه میدانی بررسی شواهد یخچالی، خبر از زهرا رنجبر، 19 مهر ماه 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
کارگاه میدانی بررسی شواهد یخچالی دره توچال به شکراب-آهار، دانشجویان دکتری دانشگاه خوارزمی به همراه انجمن ژئومورفولوژی، تاریخ سفر 2 مهر 1393
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.160.475.fa
برگشت به اصل مطلب