انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تربیت مدرس
سفر علمی دانشجویان دکتری ژئومورفولوژی در تاریخ 3/ 7/93 به سرپرستی دکتر مقصودی و دکتر زمان زاده به دره ژئوتوریستی وردیج - خبر از مریم رحمتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۱۱ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.159.453.fa
برگشت به اصل مطلب