انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
نحوه حرکت زمین و ناهید به دور خورشید خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/27

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/27 | 

نحوه حرکت زمین و ناهید به دور خورشید (دریافت کلیپ)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.671.fa
برگشت به اصل مطلب