انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- داده های ژئومورفولوژی
دانلود نقشه کاربری اراضی (تهیه: عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/4 | 

دانلود نقشه های کاربردی اراضی استانهای مختلف کشور (استخراج از سایت وزارت کشاورزی)

http://dpe.agri-jahad.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b995d01a-0d59-4ef7-b0e4-5f4d30c8bb01

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.110.98.fa
برگشت به اصل مطلب