انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- داده های ژئومورفولوژی
آگاهی از عکس های پوششی موجود سازمان نقشه برداری خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/11/22

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/22 | 
 عکس های هوایی در علم ژئومورفولوژی کاربردهای مختلفی دارند و عکس های هوایی در اکثر تحقیقات محققان و دانشجویان این رشته به عنوان اطلاعات پایه مورد استفاده قرار می گیرند.بنابراین قبل از مراجعه حضوری به سازمان نقشه برداری (که مستلزم صرف وقت و هزینه می باشد)  شما می توانید از طریق لینک خدمات فنی سازمان نقشه برداری از مشخصات عکس های پوششی در مقیاس های مختلف شامل بلوک عکس, خط پرواز و شماره عکس اطلاعات بدست آوردید (لینک مدیریت خدمات فنی سازمان نقشه برداری
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.110.784.fa
برگشت به اصل مطلب