انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- داده های ژئومورفولوژی
نقشه های زمین شناسی به عنوان یکی از لایه های اطلاعاتی پایه هر کشور خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1396/11/22

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/22 | 
نقشه‌های زمین‌شناسی در بردارنده اطلاعات جامعی در باره ویژگی های مختلف زمین شامل 1) جنس و سن سنگ ها و روابط بین آن‌ها، 2) ساختمان زمین و 3) قابلیت معدنی سنگ ها می‌باشند(متن کامل خبر). (اندکس نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مختلف).
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.110.783.fa
برگشت به اصل مطلب