انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
دانلود تصاویر و داده ها (تهیه کننده: عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/4 | 

دانلود رایگان تصاویر ،نقشه ها ،کتاب ها ، داده ها و ...http://www.usgs.gov/

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.97.fa
برگشت به اصل مطلب