انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
داده های ماهواره استر (تهیه کننده: عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/3 | 
دانلود داده های ماهواره استر http://earthexplorer.usgs.gov/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.96.fa
برگشت به اصل مطلب