انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
دانلود رایگان تصاویر ماهواره ای (عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/26 | 

دانلود رایگان تصاویر ماهواره ای:   http://glcf.umiacs.umd.edu/

دانلود رایگان ماهواره مادیس (خبر:خانم میتراامینی) http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi?date=2011299

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.87.fa
برگشت به اصل مطلب