انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
نقشه های توپوگرافی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانلود نقشه های توپوگرافی ایران (15/09/94) عبدالحسین حاجی زاده (برگرفته از تلگرام ژئومورفولوژی)

دانلود فایل های پوشش گیاهی- راهها- جمعیت، ارتفاع ... (15/ 09/ 94) عبدالحسین حاجی زاده (برگرفته از تلگرام ژئومورفولوژی)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.583.fa
برگشت به اصل مطلب