انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
مشخصات ماهواره ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مشخصات ماهواره ها (1/5/92- عبدالحسین حاجی زاده) ادامه مطلب
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.221.fa
برگشت به اصل مطلب