انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
ماهواره مادیس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
خصوصیات ماهواره مادیس (1/5/92- عبدالحسین حاجی زاده) ادامه مطلب
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.219.fa
برگشت به اصل مطلب