انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
تصاویر لندست 8

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خصوصیات و نحوه دانلود تصاویر لندست 8 (26/4/92- خبر از عبدالحسین حاجی زاده) ادامه مطلب

http://earthexplorer.usgs.gov/

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.213.fa
برگشت به اصل مطلب