انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- آزمون دکتری
خلاصه ای از روش تحقیق (7/11/91)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/9 | 

آمار استنباطی  (28/11-عبدالحسین حاجی زاده) ادامه مطلب

خلاصه ای از روش تحقیق (بعضی از مطالب ان مفید است) (عبدالحسین حاجی زاده9/11/91)

فایل 1

فایل 2

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.105.150.fa
برگشت به اصل مطلب